Verantwoord en risicovrij inhuren van ZZP-ers onder Rutte III

Rutte III en de nieuwe Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA)

Op 10 oktober 2017 heeft Rutte III de nieuwe regelgeving rondom het werken met Zelfstandig Professionals aangekondigd. Tevens is aangegeven dat het huidige terughoudende handhavingsbeleid gefaseerd wordt afgebouwd tot maximaal 1 jaar na ingang van de nieuwe wetgeving.

Belangrijke uitgangspunten voor het bepalen of iemand een arbeidsovereenkomst heeft of een zelfstandige status zijn:

 1. De duur van de opdracht;
 2. het overeengekomen uurtarief;
 3. aard van de werkzaamheden.

Deze ideeën dienen nog te worden uitgewerkt in een wetsvoorstel, die vervolgens via Tweede Kamer en Eerste Kamer moeten worden aangenomen. Tot dat moment adviseert De Staffing Groep om de huidige wetgeving te blijven volgen om alle mogelijke risico’s uit te sluiten.

Wat zijn de consequenties van het nieuwe Regeerakkoord bij de inzet van tijdelijke arbeid?

De onderstaande passage uit het Regeerakkoord geeft de essentie van de gewenste richting van de nieuwe regering aan:

2.1 Arbeidsmarkt en sociale zekerheid
De sleutel naar een eerlijker arbeidsmarkt ligt in de gelijktijdige beweging: vast werk minder vast maken en flexwerk minder flex. Het is de ambitie van dit kabinet dat meer mensen aan het werk kunnen gaan in contracten voor onbepaalde tijd. Zelfstandigen moeten de ruimte krijgen om te ondernemen. Schijnzelfstandigheid wordt aangepakt.

Rutte III Bordes

Wij hebben voor u op een rij gezet wat er is besproken tussen de vier coalitiepartners. Een belangrijke waarschuwing vooraf: het Regeerakkoord beschrijft op hoofdlijnen de voornemens. Alle voorstellen zullen uiteindelijk moeten leiden tot concrete wetten. Dus voorlopig blijft alle actieve wetgeving leidend.

Werken als Zelfstandige – Wet DBA Exit

De coalitiepartners zijn het er over eens dat de Wet DBA onuitvoerbaar is. Het heeft alleen maar geleid tot onzekerheid bij de inzet van Zelfstandig Professionals met als gevolg minder contracten voor deze ondernemers. De handhaving is buitengewoon complex met noodreparaties en goed bedoelde intenties. Hierdoor zijn de uiteindelijke doelstellingen, zoals het geven van duidelijkheid over wel/geen dienstbetrekking, en het voorkomen van schijnzelfstandigheid (vooral aan de onderkant van de markt), niet gehaald. De Wet DBA wordt daarom vervangen door een alternatief dat beter te handhaven is, én minder administratieve lasten met zich meebrengt.

Hierbij zijn de volgende maatregelen bedacht:

 • Bij ZZP-ers is sprake van een arbeidsovereenkomst bij een laag uurtarief in combinatie met een lang dienstverband, of het verrichten van reguliere bedrijfsactiviteiten i.c.m. met een laag uurtarief. Als laag uurtarief wordt verstaan een tarief dat ongeveer gelijk is aan loonkosten tot 125% van het Wettelijk Minimumloon. Praktisch komt dat neer op een tarief tussen de € 15 en € 18 per uur. Een dienstverband wordt als lang betiteld wanneer het meer dan 3 maanden betreft.
 • Voor ZZP-ers met een uurtarief van meer dan €75, die minder dan een jaar zijn ingezet (kortere duur) wordt een ‘Opt Out’ voor Loonbelasting en Werknemersverzekeringen ingevoerd. Ook geldt deze mogelijkheid bij een hoog tarief en niet-reguliere werkzaamheden.
 • Voor de groep ZZP-ers met een uurtarief tussen € 18 en € 75 wordt een “Opdrachtgeversverklaring” ingevoerd. Deze verklaring kan worden verkregen door het invullen van een webmodule. Opvallend is dat dit idee, onder verantwoordelijkheid van Wiebes’ voorganger Weekers, al eerder is geopperd maar toen naar de prullenbak verwezen met de Wet DBA als alternatief.
 • Het nieuwe kabinet wil gaan onderzoeken of de “Zelfstandig Ondernemer” als aparte entiteit een plek kan krijgen in het Burgerlijk Wetboek. Dit is een wens die De Staffing Groep al lang koestert en waarvoor we in het verleden al vaker hebben gepleit in het Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) overleg.
 • Het is de wens van de coalitiepartners om een beter verzekeringsaanbod van AOV producten voor Zelfstandigen te krijgen. De bal wordt daarbij nadrukkelijk bij de verzekeraars gelegd en het is maar de vraag of die in staat zijn en behoefte hebben om een rendabel ZZP-AOV te ontwikkelen.

Schematisch zou dat er dan zo uit gaan zien (illustraties van Zipconomy):

Bij alle punten blijft het nadrukkelijke uitgangspunt dat schijnzelfstandigheid moet worden vermeden en uitsluitende échte ZZP-ers als zodanig aan het werk zijn. Een aantal openstaande aspecten moeten nog worden beantwoord zoals de definitie van niet-reguliere werkzaamheden.

Toekomst Payrolling

De nieuwe coalitie staat niet afwijzend tegenover payrolling. Maar nadrukkelijk stellen de regeringspartners dat dit niet mag worden gebruikt als concurrentie op reguliere arbeidsvoorwaarden. Hierbij geldt dat payrollers arbeidsrechtelijk gelijk worden gesteld aan de werknemers bij de inlener. In een bijzin van het Regeerakkoord staat ook vermeld dat de definitie van de Uitzendovereenkomst bespreekbaar is. Detacheren en Uitzenden blijft wel gewoon mogelijk.

Verlenging duur tijdelijke contracten

De regeringspartijen willen het verschil tussen vast en flex verkleinen. Bovenstaande maatregelen betreffen de flex-kant maar ook vast personeel moet volgens het Regeerakkoord minder vast worden. Daartoe stellen de partners de volgende aanpassingen voor:

 • Voor bepaalde sectoren vervalt de “6 maanden” eis voor opvolgende tijdelijke contracten. Met name in seizoensarbeid is dit een beperkende maatregel gebleken. Overigens laten de regeringspartijen de uiteindelijke uitwerking primair aan de sociale partners.
 • De termijn waarin opvolgende tijdelijke contracten overgaan naar een vast contract wordt verlengd naar 3 jaar (nu 2).
 • De proeftijd periode voor een vast contract wordt verruimd naar 5 maanden (nu 2). Overigens geldt dit alleen als direct een contract voor onbepaalde tijd wordt aangegaan. Indien een tijdelijk contract voor meer dan 2 jaar wordt aangegaan, wordt een proeftijd van 3 maanden voorgesteld.

Zoals aangegeven betreft het hier kabinetsvoorstellen. Veel onderdelen moeten nog in detail worden uitgewerkt en daarvoor zal op onderdelen input van de markt en sociale partners noodzakelijk zijn. Het is dus nog moeilijk om vast te stellen wanneer deze plannen daadwerkelijk in de wetgeving worden verankerd.

De huidige Wet DBA en andere wetgeving blijven dus nog van kracht zolang er geen regeringsbesluit is genomen. Uiteraard houden we u op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Unieke positie van De Staffing Groep

De combinatie van 30 jaar ervaring, dagelijks ruim 3000 Onafhankelijke Professionals aan het werk, onze leidende rol binnen de centrale overheid en toonaangevende ondernemingen, en onze financiële onafhankelijke positie maakt De Staffing Groep dé partner voor de inzet van Zelfstandige Professionals.
Indien u behoefte heeft aan meer informatie kunt u contact opnemen met uw Clientmanager, of met één van onze Client Directors Remie van de Craats (06-29541194) of Arjan Pronk (06-22203321).