CO2 Prestatieladder

Reductiebeleid

De Staffing Groep wil concreet en aantoonbaar maken dat zij zich inspant om de CO2 uitstoot te reduceren. Hiervoor is een reductiebeleid opgesteld. Voor De Staffing Groep ligt het reduceren van de CO2 uitstoot in het verlengde van het reeds ingezette MVO Beleid. In het MVO Beleid is dit onder punt 3 gesteld “Milieu-impact van eigen handelen”. De Staffing Groep meet sinds 2011 haar uitstoot en heeft tot en met 2014 als doelstelling gesteld om de CO2 uitstoot ieder jaar te verminderen. Vanaf 2014 heeft De Staffing Groep er voor gekozen om de meting volgens de CO2 Prestatieladder te doen. Hiervoor heeft er een nulmeting plaats gevonden over het jaar 2013. Deze is terug te vinden in onze footprint 2013. De footprint is door Lloyds geverifieerd. De verificatie is terug te vinden in een rapport. De footprint 2014 en de footprint 2015 zijn eveneens beschikbaar. De beoogde reductie ligt op schema. Klik hier voor een toelichting van de footprints in 2013, 2014 en 2015. Het certificaat CO2 Prestatieladder Certificatie v2.2 Niveau 3 is hier te bekijken.

Voor het berekenen van de CO2 uitstoot, maakt De Staffing Groep gebruik van de rekenmodules die door de U15 worden gehanteerd. Per kalenderjaar wordt na het aanleveren van de benodigde gegevens, de module door de projectgroep leden van de U15 ingevuld, waarna deze wordt aangereikt aan De Staffing Groep. De laatste twee versies zijn voorzien van de door de SKAO gehanteerde co2 emissiefactoren. Deze zijn terug te vinden op www.CO2emissiefactoren.nl Door deelname aan het CO2 Footprint project van de U15, is het voor De Staffing Groep verplicht om de gegevens van Scope 3 aan te leveren. Hierdoor is scope 3 zichtbaar op de totale footprint.

Energiestromen

Energiestromen zijn alle ‘stromen’ binnen De Staffing Groep die CO2 uitstoot met zich meebrengen. Onze energiestromen worden jaarlijks geïnventariseerd en gerapporteerd middels de 3.A.1 emissie inventaris scope 1&2 conform ISO 14064-1.

Laatste inventarisatie rapport

Reductie Doelstellingen Scope 1 en 2

Wij hebben de volgende reductiedoelstellingen opgesteld. Deze doelstellingen hebben betrekking op scope 1 en scope 2 van de CO2 footprint. De scope 1 emissies ofwel de directe emissies hebben betrekking op het gasverbruik om de gebouwen te verwarmen en het brandstofverbruik van ons eigen wagenpark/materiaal/materieel. De scope 2 emissies ofwel de indirecte emissies hebben betrekking op het elektriciteitsverbruik.

Reductiedoelstellingen 2014-2017

Communicatieplan

Vanuit het MVO beleid van De Staffing Groep wordt al geruime tijd verantwoording afgelegd. Dit gebeurt onder andere middels stakeholderdialogen en de factsheet. Meer is terug te vinden in het communicatieplan.

Sector en Keten initiatief

De Staffing Groep is lid van de U15. De U15 is een groeiend netwerk van werkgevers die de bereikbaarheid van de regio Midden-Nederland willen verbeteren. Een betere bereikbaarheid heeft veel voordelen, zoals kostenreductie en een lagere CO2-uitstoot.

Daarnaast heeft De Staffing Groep, als een van de koplopers, deelgenomen aan een initiatief van de Climate Neutral Group waarmee de White Paper Duurzame Mobiliteit in 2020 tot stand is gekomen.

Meer over de U15

Deelnemingen van De Staffing Groep bij de U15:


Zonnepannelen

Bekijk de actuele opwekking van onze zonnepanelen