CO2 Prestatieladder

De Staffing Groep (DSG) wil concreet en aantoonbaar maken dat zij zich inspant om de CO2 uitstoot te reduceren. Hiervoor is een reductiebeleid opgesteld. Voor DSG ligt het reduceren van de CO2 uitstoot in het verlengde van het reeds ingezette MVO Beleid. In het MVO Beleid is dit onder punt 3 gesteld “Milieu-impact van eigen handelen”. DSG meet sinds 2011 haar uitstoot en heeft tot en met 2014 als doelstelling gesteld om de CO2 uitstoot ieder jaar te verminderen. Vanaf 2014 heeft DSG er voor gekozen om de rekenmethodiek van de CO2 Prestatieladder te gebruiken. Ten grondslag ligt een een nulmeting die gebaseerd is op het jaar 2013. Deze footprint is door Lloyds geverifieerd. De footprint 2017 laat zien dat de doelstellingen ruimschoots bereikt zijn. De beoogde doelstelling was 19% over het totaal. Dit is uiteindelijk 29,6% geworden. Op scope 2 is de reductie zelfs 69%. Een toelichting van de footprints is te vinden in het reductieschema.

DSG heeft over alle jaren heen dezelfde rekenmethodiek toegepast. Deze methodiek is gebaseerd op de door de SKAO gehanteerde co2 emissiefactoren.

Energiestromen

Energiestromen zijn alle ‘stromen’ binnen De Staffing Groep die CO2 uitstoot met zich meebrengen. Onze energiestromen worden jaarlijks geïnventariseerd en gerapporteerd middels de 3.A.1 emissie inventaris scope 1&2 conform ISO 14064-1.

Reductie Doelstellingen Scope 1 en 2

Voor de periode 2014-2017 waren er reductiedoelstellingen opgesteld. Deze doelstellingen hebben betrekking op scope 1 en scope 2 van de CO2 footprint. De scope 1 emissies ofwel de directe emissies hebben betrekking op het gasverbruik om de gebouwen te verwarmen en het brandstofverbruik van ons eigen wagenpark/materiaal/materieel. De scope 2 emissies ofwel de indirecte emissies hebben betrekking op het elektriciteitsverbruik. Voor 2018 heeft DSG nieuwe doelstellingen opgesteld om het ingezette beleid voort te zetten.

Sector en Keten initiatief

DSG is lid van de U15. De U15 is een groeiend netwerk van werkgevers die de bereikbaarheid van de regio Midden-Nederland willen verbeteren. Een betere bereikbaarheid heeft veel voordelen, zoals kostenreductie en een lagere CO2-uitstoot.

Daarnaast heeft DSG, als een van de koplopers, deelgenomen aan een initiatief van de Climate Neutral Group waarmee de White Paper Duurzame Mobiliteit in 2020 tot stand is gekomen.

Deelnemingen van De Staffing Groep bij de U15:

Zonnepannelen

De Staffing Groep wekt voor 95% haar eigen energie op met behulp van zonnepanelen. Daarmee beperken we onze CO2-uitstoot enorm én zorgen we voor de aanplant van nieuwe bomen. Om te zien precies hoeveel, klik je op onderstaande link:

Bekijk de actuele opwekking van onze zonnepanelen