Titel

Sr. Netwerkengineer

Organisatie

Defensie beschermt wat ons dierbaar is. Militairen verdedigen Nederland, de (economische) belangen en bevriende landen. Ze komen op voor anderen en ondersteunen bij rampen. Zo draagt Defensie bij aan vrede, vrijheid en veiligheid in de wereld. Kijk op de website van Defensie voor meer informatie hierover.


De aangeboden kandidaat moet aantoonbaar voldoen aan de harde eisen. Dit moet duidelijk naar voren komen op zowel het cv als op het antwoordformulier!

Een uitgebreide veiligheidsscreening maakt deel uit van de selectieprocedure. Dit kan 8 tot 10 weken duren.

Achtergrond opdracht

Let op: dit betreft een deta-vast aanvraag waarbij Defensie de intentie heeft kandidaat na afloop van de opdracht over te nemen in vast dienst.


Als Senior Network Engineer-IP werk je met de nieuwste technieken op het gebied van Network Engineering. Als Senior heb jij de centrale rol in de uitvoering van het beheer, de lifecycle en het onderhoud van de verschillende delen van het NAFIN. Je controleert en regisseert het wijzigings- en incidentenproces binnen de afdeling en schakelt daarvoor met andere disciplines. Je handelt complexe incidenten en problemen af en laat waar nodig preventieve en correctieve maatregelen nemen. Je bent je bewust van je rol en dat de kwaliteit van de dienstverlening in belangrijke mate wordt bepaald door het teamverband op je afdeling. Op een normale werkdag weet je welke taken je die dag gepland hebt, welke migraties of wijzigingen bij jou en je collega’s op de rol staan en wat je nog moet regelen. Dat is je dagplanning. Maar de dagen gaan niet altijd als gepland dus als het nodig is spring je flexibel bij in het team. Met je kennis en ervaring coach en begeleidt je je collega Engineers en bewaak je dat het kennisniveau op de afdeling op peil blijft.


De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de Sectie Netwerken van de afdeling Generieke IT & Infra. De Sectie Netwerken ontwerpt, realiseert en beheert uiteenlopende netwerken welke 24/7 worden ondersteund, waar ter wereld de eindgebruiker zich ook bevindt. Daarnaast ontwerpt, realiseert en beheert de sectie het NAFIN Transport Netwerk (NTN), alsmede de daaraan gekoppelde lokale, bekabelde en draadloze netwerken op meer dan 300 vaste locaties van defensie en haar ketenpartners. Ook worden de koppelingen van de datacenters met het NTN ontworpen, gerealiseerd en beheerd.


JIVC:JIVCiseenprofessioneleIV/ICT-organisatie,diedeDefensieonderdelenenandereklantenbinnendeoverheidfaciliteertinheteffectiefendoelmatigkunnen(blijven)uitvoerenvanhuntaken.AlsorganisatiestaatJIVCvoorbetrouwbare,beveiligdeIV/ICT-dienstendiemarktconformzijnwatbetrefttechniekenprijs.MedewerkersbinnenJIVCwerkensamenendelenkennis,vanuithetbesefdatalleenopdezewijzedebestekwaliteitkanwordengeleverd.DeafdelingGeneriekeIT&Infrastructuur(GIT&Infra)vervulthierineenonmisbarerol.Zijlevertinformatie-encommunicatietechnologiewaarelkeDefensiemedewerkerelkedagmeetemakenheeft,op(inter)nationaleDefensielocaties,maarzekerookdaarbuiten.ZobeheertGIT&Inframeerdan30.000VDI-werkplekken,16.200devicesaangeslotenopMobileDeviceManagement,ankerstationsenoperationeleSatcomlinken.Omdattekunnen,hebbenwijhebbenwijonderandereeigendatacenterseneeneigennetwerk.Wehechtenbovendienveelwaardeaanflexibiliteitenefficiëntie.Daaromwerkenwezoveelmogelijkmetstandaardbouwstenen.Weleveren,kortom,debesterobuusteinfrastructuurvoor Defensie! De Sectie Netwerken is onderdeel van de afdeling GIT&Infra.


Een veiligheidsscreening door de MIVD is onderdeel van het proces en een vereiste om te mogen starten. In deze rol kan de situatie zich voordoen dat de kandidaat gevraagd wordt om standby/consignatie diensten te draaien. De inschatting is dat dit mogelijk ongeveer 5 uur per 6 weken zal zijn. De mogelijkheid bestaat dat de kandidaat na verloop van tijd voor vergelijkbare werkzaamheden in een ander project of context wordt ingezet. In beginsel streven wij er naar dat de standplaats in een dergelijk geval niet wijzigt.Het ministerie van Defensie heeft de intentie om de kandidaat die geselecteerd wordt naar aanleiding van deze uitvraag in vast dienstverband over te nemen. Na selectie van de beste kandidaat zal samen met de leverancier een opleidingsplan worden samengesteld met daarin een aantal milestones. Deze moeten het gewenste kennisniveau borgen voordat de kandidaat definitief kan worden aangenomen. Begeleiding vanuit de leverancier is een vereiste en is onderdeel van de nadere overeenkomst. Eventuele kosten voor deze begeleiding, ontwikkeling, training, etc. dienen in het tarief te zijn verwerkt.

Functie eisen

EISEN:

  • 4 jaar ervaring met netwerkengineering
  • HBO diploma ICT of minimaal 2 jaar ervaring in ICT

Wensen:

  • voorkeur overheidervaring
  • zie bijlage voor overige wensen