Titel

Sr. Functioneel beheerder

Organisatie

Let op: bij het uitvoeren van deze opdracht is een zware MIVD screening van toepassing. Dit kan 8 tot 10 weken duren.

- Start is pas mogelijk na screening!

Achtergrond opdracht

Betrokkene is werkzaam binnen het projectteam Insight en wordt verantwoordelijk voor het deelproject Beheer. Dit deelproject moet er voor zorg gaan dragen dat er binnen de I&V keten een beheerteam Insight van 5 vte'en wordt ingericht. Tevens moet de beheerlast voor de OPCO' s inzichtelijk gemaakt worden. Betrokkene is trekker van dit onderwerp. Tevens voert betrokkene tijdens de projectfase als meewerkend voorman, de benodigde functioneel beheertaken uit.Het team zal bestaan uit functioneel beheerders, technisch beheerders en een testcoordinator. Van betrokkene worden onderstaande werkzaamheden verwacht.

Treedt op als teamleider door:

 • Het effectief leiden en plannen, het efficiënt inzetten van mensen en middelen, toegekende budgetten en nauwgezette (voortgangs)bewaking;
 • Het op adequate wijze ondersteunen en aansturen van medewerkers;
 • Het voeren van gestructureerd werkoverleg en adequate (interne) communicatie;
 • het inhoudelijk, procesmatig en procedureel ondersteunen van besluitvorming in de verschillende fasen van project, waarbij rekening dient te worden gehouden met politieke, maatschappelijke en/of organisatorische haalbaarheid;
 • het opleveren van management- en sturingsinformatie (aan projectleider of manager) door leveren geaggregeerde overzichten, informatie en advies op basis van analyse en integratie van gegevens en leggen van verbanden.
 • Deelnemen aan het overleg implementatie


Functioneel Beheer onderhoudt contacten die zich kenmerken door het (inhoudelijk) afstemmen van werkwijzen, het afstemmen over de toepassing van regelgeving of uitvoering van beleid, waarbij sprake kan zijn van uiteenlopende belangen. Voert opdrachten uit op gebied van Uitvoerend Functioneel Beheer door:

 • het inventariseren van de informatiebehoefte, aansluitend verzamelen van gegevens en deze (laten) controleren op juistheid, bruikbaarheid, tijdigheid, rechtmatigheid en volledigheid;
 • het verwerken van deze gegevens in samenhangende(geautomatiseerde) bestanden en deze integreren tot managementinformatie met conclusies en aanbevelingen;
 • het beoordelen van klantvragen en producten en diensten op een juiste en effectieve wijze en deze afhandelen binnen gestelde termijnen;
 • het samenstellen van richtlijnen voor consistent gebruik en beheer van gegevens, procedures en richtlijnen en toezien op de naleving hiervan;
 • het realiseren van (deel)producten en diensten op basis van procedures, methoden, technieken en regelingen;
 • het bewaken van planningen en voortgang;
 • het opzetten en uitvoeren van (administratieve) toetsing en –beheer;
 • het signaleren van knelpunten en het doen van voorstellen tot verbetering;
 • het onderhouden van relatiebeheer bij externe activiteiten;
 • het coördineren van de uitvoering van operationele werkprocessen.
 • Het opstellen van analyses n.a.v. trends en ontwikkelingen;
 • Het (leveren van een bijdrage aan) vertalen naar ontwerp cq. ontwikkeling van producten en projecten, dan wel een producten- en projectenpakket;
 • Het adviseren over de (wijze van) uitvoering/levering van producten- en projecten(pakket);
 • Het opstellen van analyses n.a.v. trends en ontwikkelingen

Achtergrond opdracht
Het project Insight(part of NOIS) kenmerkt zich door een hoge complexiteit, zo wel technisch als bestuurlijk. Een van de resultaten van het project is een standaard platform voor de Defensie inlichtingen community wat de nodige impact heeft op de bestaande manier van werken. Betrokkene versterkt het NOIS projectteam als deelprojectleider Beheer. In die hoedanigheid is betrokkene verantwoordelijk voor het opzetten en uitvoeren van functioneel beheer, technisch beheer en testcoordinator van Insight binnen de I&V keten. De inschatting is dat de Insight beheerteam uit een vijftal vte'en zal bestaan. De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd in nauwe samenwerking met de andere ketens waaronder de Generieke IT keten

Bijzonderheden / extra toelichting
Al hoewel de standplaats Utrecht is zal betrokkenne, als dat nodig blijkt te zijn, ook op andere locaties in Nederland zijn werkzaamheden verrichten. Mogelijke locaties zijn 't Harde, Amersfoort en Breda

Functie eisen

Minimaal 4 jaar aantoonbare ervaring als functioneel beheerder van IV systemen.
Minimaal 2 jaar  aantoonbare ervaring met het leidingeven aan een team.
Minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring met Testing
Minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring met User Support
Minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring met Problem Management
Minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring met Information Security Management
Kandidaat is in het bezit van een HBO diploma in IT of IV richting.
Kandidaat is in het bezit van een Prince2 Foundation certificaat.
Kandidaat is in het bezit van een BISL Foundation en of Next certificaat.
Kandidaat is in het bezit van een ITIL Practione certificaat.
Kandidaat is in het bezit van een ASL Foundation certificaat.
Wens

 • Ervaring met Microsoft Windows en Office kantooromgeving.
 • Ervaring met werken volgens ITIL.
 • Ervaring met werken in Agile omgeving.
 • Ervaring met systeemmanagement.
 • Ervaring met hoog gerubriceerde omgevingen.
 • Ervaring in het inrichten van een organisatie(deel).

 
Kennis/Opleiding

 • Ervaring/kennis van de Defensieorganisatie.
 • Ervaring in het opstellen van documentatie (adviezen, notities, rapporten, voorschriften, richtlijnen e.d.) .
 • Ervaring in het inhoudelijk en procesmatig tot stand brengen.
 • Ervaring met het werken in complexe projecten.
 • Ervaring in het verbeteren van producten en diensten.

Gerelateerde opdrachten

Voor IT Management & Support