Titel

Senior Projectleider Moderniseren Werkdomein

Organisatie

Over de Programma’s Werk, Inkomen en Schulden

Met de decentralisaties in het sociaal domein krijgen gemeenten de kans om hun dienstverlening veel meer integraal aan te bieden. Ze zijn daarmee aan de slag, op allerlei manieren. Gemeenten lopen daarbij tegen vraagstukken aan die zij niet alleen kunnen oplossen. VNG pakt deze vragen op en zoekt op landelijk niveau met ketenpartners naar oplossingen. Daarvoor werken VNG Beleid en VNG Realisatie nauw samen in de Programma’s Werk, Inkomen en Schulden. Het uiteindelijke doel van de projecten binnen het programma is om is gemeenten in staat stellen om hun inwoners zodanig te ondersteunen dat zij optimaal kunnen participeren in de samenleving. De programma’s Werk, Inkomen en Schulden worden gefinancierd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en uit het fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering. De programma’s zijn Toekomst Gegevensuitwisseling Werk & Inkomen; Moderniseren Werkdomein; Verbinden Schuldendomein en Doorontwikkelen SUWI. Deze hebben relaties met andere initiatieven. De senior projectleider Moderniseren Werkdomein, is verantwoordelijk voor het programma Moderniseren Werkdomein (MW); gemeentelijke informatievoorziening.

Achtergrond opdracht

Omschrijving van de opdracht

Moderniseren Werkdomein’ (MW) leidt tot een concrete gemeentelijke visie, tot alternatieven en een oplossingsrichting voor een efficiënte gegevensuitwisseling in het werkdomein als geheel. Een digitale gegevensuitwisseling met UWV, met andere gemeenten, maar ook met andere instanties, met private partijen en met inwoners. Doel daarbij is tot een betere dienstverlening en samenwerking te komen op het gebied van begeleiding, re-integratie en toeleiding naar werk, zowel per organisatie, als op de gezamenlijke Werkgeverservicepunten (WSP). Inherent hieraan is het verbinden van de lopende trajecten in het werkdomein met elkaar op inhoud, onderlinge impact en integraliteit, zowel voor werkgeversdienstverlening, als werkzoekendendienstverlening waarbij de uitgewerkte visies en de bijbehorende informatievoorziening(en) leiden tot een gedragen gemeentelijk standpunt ten aanzien van begeleiding, re-integratie, matching en de bijbehorende samenwerkingsvorm en informatievoorziening met UWV. 


Werkzaamheden en verantwoordelijkheden

De opdracht bestaat uit onderstaande onderdelen:

 • Opstellen, bijstellen en afstemmen met het management van de VNG van het projectplan en de tactische aanpak.
 • Uitvoering hieraan geven met het team Werk & Inkomen van VNG-R, in samenspraak met VNG-Beleid en VNG-TIS.
 • Zorgdragen voor integraal overzicht, afstemming van de gedragen visievorming binnen het interdisciplinaire team met de andere betrokken onderdelen van de VNG, DIVOSA, Cedris, UWV, IB, BKWI, SZW en het gemeentelijk veld op MTniveau.
 • Toetsen en uitdragen van deze visie in de gemeentelijke omgeving, inclusief de SW-leveranciers, en specifiek richting SZW en UWV bij de verdere concretisering van het traject ‘Moderniseren Werkdomein’. op bestuurlijk- en managementniveau.
 • Leiding geven aan de realisatie van een nieuw architectuurontwerp, onderliggend aan de nieuwe manier van samenwerking in de Werkketen, op bedrijfsvoeringsen gegevensniveau.
 • Komen tot gezamenlijke plannen met SZW en UWV en tot pilots in de uitvoering met UWV, gemeenten en SW-leveranciers.
 • Beïnvloeden van de betrokken organisaties op tactisch, strategisch- en bestuurlijk niveau.
 • Inventariseren en bijeenbrengen van UWV, SVB, IB, BKWI, DIVOSA, Cedris, SZW en BZK op het gebied van WERK, met een landelijke, of regionale impact en/of een gemeentelijk Informatievoorzieningscomponent.
 • Organiseren multidisciplinaire samenwerking (domein-, kennis- en organisatieoverstijgend) en sturen op- de integraliteit van de visievorming en de beleidsontwikkeling ten aanzien van dienstverleningsconcepten, architectuur- en procesprincipes, informatievoorzieningen en gegevensuitwisseling in de 4 overheidsketens en met de private partijen binnen de werkgeversdienstverlening en werkzoekendendienstverlening.
 • Organiseren van een multidisciplinair team binnen de VNG op Werkthema’s (financiën, sociaal domein, domein / beleid, informatiesamenleving, realisatie) t.b.v. kennisuitwisseling tussen de trajecten en de onderlinge verhoudingen binnen de werkgeversdienstverlening en werkzoekendendienstverlening.
 • Monitoring van bestuurlijke en inhoudelijke Werkthema’s en die ter afstemming, of advisering bespreken met de VNG-commissies Participatie, Schulden en Inburgering (PSI) en ‘Informatiesamenleving’.
 • Contacten leggen en onderhouden op management en bestuurlijk niveau met andere trajecten en projecten binnen het W&I-domein en daarbuiten, zoals Verbinden Schuldendomein, Toekomst Gegevensuitwisseling Werk & Inkomen, Doorontwikkelen SUWI en de projecten bij Zorg & Ondersteuning, Inburgering, Onderwijs en Veiligheid (Sociaal Domein).
 • Bewaken van de architectuurvorming, gegevensanalyse en privacy-aspecten (AVG) als onderdeel van de reguliere keteninformatisering, in afstemming met VNG, IB, BKWI, UWV en SZW en de bijbehorende reguliere keten-governance.
 • VNG-interne en externe verslaglegging (tactisch en strategisch niveau) en verantwoording van de voortgang van het traject Moderniseren Werkdomein, zowel inhoudelijk, als financieel.
 • Planning en bewaking van de voortgang per activiteit en overall op de realisatie van het actieplan, in afstemming met het traject ‘Matchen op Werk / VUM’ bij SZW.
 • Integrale afstemming en coördinatie van de inzet van capaciteit en expertise (inkomen, architectuur, informatiebeveiliging, privacy, etc.) op het maken van ontwerpen en analyses en afstemming daarover met de ketenpartijen (resource management).

Functie eisen

 • Afgeronde HBO of WO opleiding
 • Aantoonbaar HBO/WO werk- en denkniveau.
 • Meer dan 2 jaar aantoonbare werkervaring, opgedaan in de afgelopen 5 jaar, over de vigerende- en toekomstige wetgeving specifiek in de domeinen: Werk & Inkomen en Zorg. Geef hiervan voorbeelden in de motivatiebrief
 • Meer dan 2 jaar aantoonbare werkervaring van de arbeidsmarkt, in de afgelopen 5 jaar, en de kandidaat is in staat om innovaties die hier plaatsvonden (binnen dienstverlening en informatievoorziening) mee te nemen naar het programma. Geef hiervan voorbeelden in de motivatiebrief
 • Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met het opbouwen van netwerken met bestuurders en ambtenaren op tactisch- en strategisch niveau in gemeenten en andere organisaties in de omgeving van gemeenten op het terrein van Werk, Inkomen en Zorg
 • Minimaal 5 jaar ervaring in de profit- en/of in de nonprofit sector in het werkdomein bij het matchen van kandidaten op uitvoerend, inhoudelijk- en op tactisch beleidsmatig niveau.

Competenties

 • Gericht op samenwerking
 • Kwaliteitsgericht
 • Resultaatgericht
 • Klantgericht
 • Zelfstandig en planmatig
 • Communicatief sterk, zowel verbaal als schriftelijk
 • In staat om partijen te verbinden (op inhoud en relatie)
 • Enthousiasmerend
 • Analytisch sterk
 • Omgevingsbewust
 • Flexibel
 • Omgaan met belangentegenstellingen

Wensen

 • Aantoonbare werkervaring in hoe werkzoekenden maatschappelijk fit en/of werkfit gemaakt kunnen worden en wat hiervoor nodig is qua bedrijfsprocessen. Geef voorbeelden in de motivatiebrief.
 • Aantoonbare werkervaring met het creëren van draagvlak, consensus en sluiten van compromissen op strategischen tactisch niveau. Geef voorbeelden in de motivatiebrief.
 • Aantoonbare werkervaring met het verbinden van politieke ambities met maatschappelijke doelen en het aandragen van bedrijfskundige oplossingen. Geef voorbeelden in de motivatiebrief.
 • Aantoonbare werkervaring in de ketensamenwerking met het UWV / gemeenten / bemiddelingspartijen en/of werkgevers. Geef voorbeelden in de motivatiebrief
 • Aantoonbare werkervaring met het aansturen van een middelgroot team (max 10 personen) en in staat om het team te motiveren, te sturen en het behalen van mijlpalen. Benoem voorbeelden in motivatiebrief. 
 • Afgeronde Bedrijfskundige opleiding op HBO of WO niveau.

Opdracht informatie

Heeft u interesse?

Reageer dan z.s.m. doch uiterlijk 30 oktober 2019,, voor 12.00 uur met

- uw CV in een Word document

- uw motivatie toegespitst op de vacature

- uw beschikbaarheid en eventuele vakantieplannen

- uw uurtarief incl. reis-, parkeer- en verblijfkosten, incl. gebruik eigen mobiele telefoon en laptop., excl. BTW.

Intakegesprek vindt plaats op: 8 november 2019, tussen 14:00 – 17:00 uur

Gerelateerde opdrachten

Voor Projectmanagement