Titel

Projectmanager Digitalisering hoven en proeftuin

Organisatie

De Rechtspraak professionaliseert zijn bedrijfsvoering. Om de kwaliteiten de efficiency van bedrijfsvoeringprocessen te optimaliseren zijn de ze processen ondergebracht in het Landelijk Diensten centrum voor de Rechtspraak(LDCR). Hier bij gaat het onder meer om de financiële administratie, de inning van griffierechten, de inkoop functie, een aantal HRM-taken en de informatievoorziening van en voor de gerechten.

Achtergrond opdracht

De projectmanager ondersteunt (de besturen van) de appelcolleges bij het realiseren van de doelstellingen die zijn opgenomen in het ambitiedocument digitalisering appelcolleges, binnen de kaders van het rechtspraak brede basisdocument. Concreet betekent dit:

• Ondersteunen van en adviseren van de stuurgroep en de projectgroep digitalisering appelcolleges t.a.v technische, organisatorische en bestuurlijke vraagstukken;
• Het begeleiden van de appelcolleges / projectleiders bij de invoering nieuwe digitale werkwijzen en uitwisseling en invoering van best practices;
• Het onderhouden van contacten op tactisch niveau met IVO met betrekking tot technische en organisatorische aangelegenheden (impactanalyses, specificaties, functionele behoefte);
• Het faciliteren van de gerechten / projectleiders bij het ontwikkelen van uniforme werkprocessen;
• Het verbinden van de ontwikkelingen bij digitalisering van civiel/bestuur en straf.

Voor de proeftuin Straf (digitalisering van de 2e lijn) realiseert de projectmanager:
• de proef bij het hof Den Haag voor het uitwisselen van documenten en dossiers, de voorbereiding ervan en het realiseren van de proeftuin bij Hof Den Haag, inhoudende (door)ontwikkelen, beproeven en implementeren van de IT-koppelingen DIVOS-Hoven naar ED-NIAS en ED-NIAS (OM) naar DIVOS-Hoven, van DIVOS-Hoven naar Casus (Hoge Raad), een koppeling met advocatenportaal en een koppeling ten behoeve van archivering.

Voorbereiden en realiseren van alle functionaliteiten die nodig is voor een adequaat dossierbeheer; en
• begeleidt de uitrol naar de andere hoven.Concreet betekent dit:
• Het faciliteren van het tot stand komen van werkafspraken tussen:

Het Hof en de Hoge Raado Het Hof en het Ressortsparketo Het Hof en de rechtbanken Rotterdam en Den Haag
• Het vertalen van deze werkafspraken naar eisen en wensen voor de koppelingen en afstemming met het project verantwoordelijk voor de realisatie hiervan.
• Het voorbereiden in overleg met de projectleider van het Ressortsparket: het digitaal uitwisselen van dossiers tussen het Hof en het Ressortsparket.
• Het voorbereiden van de organisatie op de aangepaste processen en werkafspraken.
• Het voorbereiden van opleidingsmateriaal en ondersteuning van de gebruikers bij het Hof Den Haag tijdens de proef.
• Het voorbereiden van een implementatieplan wat door de andere Hoven gebruikt kan worden.
• Het plannen en voorbereiden van de volgende fases (waarin de koppeling naar de Hoge Raad, Advocatenportaal en de archivering wordt getoetst en waarin de koppeling naar de rechtbank wordt getoetst).

Achtergrond opdracht:
De reset van KEI betekent niet dat de appelcolleges de digitaliseringsontwikkeling stoppen. De maatschappij vraagt van de rechtspraak om processtukken digitaal te kunnen aanleveren, etc. Daarom hebben de appelcolleges besloten om bij elkaar in de keuken te kijken en van elkaar te leren en zo de ingezette modernisering en digitalisering te borgen en te blijven bevorderen. De projectmanager heeft tot doel om de lokale initiatieven bijeen te brengen en te werken aan een appelbreed werkproces en om externe digitale toegankelijkheid i.s.m. IVO te realiseren. Daarnaast wordt binnen het strafrecht toegewerkt aan het beproeven van het uitwisselen van documenten en dossiers tussen de systemen van de hoven (DIVOS-Hoven) en het ressortsparket (ED-NIAS). De aangesloten rechtbanken van Den Haag en Rotterdam participeren in deze proef. De proefperiode zal een half jaar bedragen. Daarin zal het dossier van elke nieuwe standaard zaak digitaal aangeleverd en uitgewisseld worden met de nieuwe identieke mappenstructuur tussen ED-NIAS en DIVOS-Hoven. Tevens worden de tweede aanlegstukken ingescand en toegevoegd aan het digitale dossier en vervolgens tussen beide systemen over en weer uitgewisseld. Na digitale controle op een geordend, geschoond en compleet aangeleverd dossier vanuit de aangesloten rechtbanken zullen de eerste digitale zittingen plaatsvinden. Pas na een succesvolle proefperiode kan sprake zijn van openstelling voor de overige hoven.

Functie eisen

 • WO werk- en denkniveau
 • Minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring met projectmanagement
 • Minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring met ICT-projecten
 • Minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring met organisatieverandering
 • Minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring met het werken in politiek/bestuurlijke omgevingen
 • kennis en ervaring met ICT projecten binnen de overheid
 • Kennis van Projectmanagement
 • Opleiding / Certificaat: Professional Projectmanager
 • Opleiding / Certificaat: PRINCE2 Practitioner

Competenties:

 • sterke communicatief, passend bij de doelgroep
 • verbindend, samenwerken en analysen
 • goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid

Kennis:

 • ervaring en kennis van tweede aanleg bij de rechtspraak
 • ervaring en kennis van de verschillende rechtsgebieden van de appelcolleges

Gerelateerde opdrachten

Voor Projectmanagement