Titel

Projectleider OSINT 2.0

Organisatie

Defensie beschermt wat ons dierbaar is. Militairen verdedigen Nederland, de (economische) belangen en bevriende landen. Ze komen op voor anderen en ondersteunen bij rampen. Zo draagt Defensie bij aan vrede, vrijheid en veiligheid in de wereld. Kijk op de website van Defensie voor meer informatie hierover.


De aangeboden kandidaat moet aantoonbaar voldoen aan de harde eisen. Dit moet duidelijk naar voren komen op zowel het cv als op het antwoordformulier!

Een uitgebreide veiligheidsscreening maakt deel uit van de selectieprocedure. Dit kan 8 tot 10 weken duren.

Achtergrond opdracht

 • Projectmanagement, door: ontwikkeling en realisatie van projectdoelstellingen, creëren van (rand)voorwaarden en zorg dragen voor het opstellen en realiseren van (meerjaren)projectplannen en -begroting; besturing van projecten o.b.v. Prince II en de daarbij behorende fasen (initiatie, definitie, ontwerp, voorbereiding, realisatie en nazorg); aansturing van projectteam;
 • Voorbereiding, ontwikkeling en realisatie projectresultaten en -doelstellingen, door: analyse relevante context, markten, (markt)partijen, informatie en ontwikkelingen en inventarisatie standpunten, belangen, conflicten, tegenstellingen en meningen; beoordelen implicaties en consequenties, bepalen gewenste toekomstsituatie en definiëren doelen; afbakening, specificering (doelen) en onderzoek naar politiek, maatschappelijke en/of organisatorische haalbaarheid; typering en beïnvloeding van omgeving (Intern en extern), onderhandelen met o.a. leveranciers, draagvlak creëren en betrekken relevante actoren; (markt)partijen ingeschakeld, samenwerkingsverbanden en coalities tot stand gebracht;
 • Inventarisatie en structurering (bestaande) projecten, processen, (benodigde) mensen en middelen en dergelijke, samenhangen/relaties bepalen en relateren aan projectdoelen; Integr(a)l(e) projectplan(nen) opstellen en realiseren voor de diverse fasen van project en autorisatie door opdrachtgever; opdracht geven voor het uitvoeren van een onafhankelijke (externe) audit en risicoanalyse en zorg dragen voor het risicomanagement; programma, onderliggende projecten en doelen bijgesteld; afbouw en afronding projecten en borging en inbedding (van effecten) in bestaande (beheer) organisatie.
 • Op tactisch en strategisch niveau netwerken opbouwen, vertegenwoordigen en onderhouden zowel binnen als buiten defensie


Projectnaam: CDS.IV.396 OSINT 2.0


Achtergrond opdracht:

Het realiseren van toekomstbestendige systemen voor Open Source Intelligence (OSINT) en het afschermen van herleidbaar internet


Organisatorische context en cultuur:

JIVC is een professionele IV/ICT-organisatie, die de Defensieonderdelen en andere klanten binnen de overheid faciliteert in het effectief en doelmatig kunnen (blijven) uitvoeren van hun taken. Als organisatie staat JIVC voor betrouwbare, beveiligde IV/ICT-diensten die marktconform zijn wat betreft techniek en prijs. Medewerkers binnen JIVC werken samen en delen kennis, vanuit het besef dat alleen op deze wijze de beste kwaliteit kan worden geleverd. 


Bijzonderheden / extra toelichting:

De mogelijkheid bestaat dat de kandidaat na verloop van tijd voor vergelijkbare werkzaamheden in een ander project of context wordt ingezet. In beginsel streven wij er naar dat de standplaats in een dergelijk geval niet wijzigt. 

Functie eisen

 • Kandidaat heeft minimaal vijf jaar aantoonbaar ervaring met business transitie- of verandermanagement n.a.v. ICT implementatie van software
 • Kandidaat heeft minimaal drie jaar aantoonbaar relevante (rakend aan de IT of bedrijfsprocessen) en recente (in de afgelopen 6 jaar) ervaring met het aansturen van multidisciplinaire teams (diverse IT afdelingen i.c.m. Business en / of Juridisch en / of Inkoop en / of Huisvesting / Facilitair) in omgevingen met een groot aantal stakeholders (>10).
 • Kandidaat heeft minimaal 3 jaar aantoonbaar relevante en recente ervaring (minder dan 5 jaar geleden) als Projectleider in de uitvoering van IT projecten met nadruk op IT infrastructuur op het gebied van (technische aspecten van) netwerken en beveiligingsaspecten van netwerkkoppelingen.
 • Kandidaat heeft aantoonbaar minimaal vijf jaar ervaring met projectmanagement van complexe ICT projecten (software ontwikkeling en –implementatie en / of pakketselectie en –implementatie) (waarvan 1 project > 2 miljoen excl. btw en binnen een organisatie met meer dan 1.500 medewerkers);
 • Aantoonbare meerjarige ervaring met Managen
 • Kandidaat heeft goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift, niveau B2.
 • Kandidaat heeft minimaal een afgeronde HBO opleiding


Wensen:

 • Kandidaat heeft bij voorkeur ervaring als projectmanager van IT - of (primaire) bedrijfsproces projecten binnen de Openbare Orde en Veiligheidsketen (OOV = Justitie en Veiligheid, Politie, Defensie) of binnen Inlichtingen en Veiligheid.
 • Kandidaat heeft bij voorkeur kennis van en aantoonbare ervaring met Wet Bescherming Persoonsgegevens en/of Algemene Verordening Gegevensbescherming (WBP/AVG)
 • kandidaat heeft bij voorkeur minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring als lid van een Agile (Scrum) team
 • Kandidaat heeft bij voorkeur gedurende de laatste 3 jaar werkervaring met de tool Principal Toolbox, Fortes Change Cloud of soortgelijke tools voor project- en portfoliomanagement
 • Kandidaat heeft bij voorkeur minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met het leiden van het ontwerp, de inrichting en implementatie van nieuwe producten en/of diensten in afstemming met meerdere (>= 2) ketenpartners/leveranciers o.b.v. IT.
 • Kandidaat heeft bij voorkeur minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring binnen een grote organisatie (>= 1.500 medewerkers) met een gecentraliseerde IT-functie van waaruit regie wordt gevoerd over IV/ICT-producten die in standaardvorm of op maat worden geleverd door meerdere (>= 2) partijen (opdrachtgever, opdrachtnemer)
 • Kandidaat heeft bij voorkeur een geldig IPMA B certificaat
 • Kandidaat heeft bij voorkeur een afgeronde opleiding projectmanagement.

Opdracht informatie

Interesse?

Stuur ons uiterlijk 18 januari 2021, voor 13.00 uur je recente CV + motivatie voor deze rol, samen met je beschikbaarheid/geplande vakanties en je all-in uurtarief excl. BTW.


Tariefindicatie EUR 85,-

 

De locatie van de uit te voeren werkzaamheden kan i.v.m. COVID-19 afwijken

Mail mij deze opdracht

Gerelateerde opdrachten

Voor Projectmanagement