Titel

Locatiemanager

Organisatie

COA. Deze tijdelijke functie is voor Budel AZC Cranendonck Col.

Achtergrond opdracht

Doel van de functie:
De locatiemanager geeft leiding aan locatiegebonden team(-s) opvang en begeleiding, vanuit de maatschappelijke opdracht van het COA en de vreemdelingenketen. De locatiemanager is verantwoordelijk voor het het integraal (vanuit het geheel en in onderlinge samenhang) managen van een groep medewerkers binnen een locatie en/of organisatie-eenheid, processen en resultaten op gebied van de opvang en begeleiding van asielzoekers. De locatiemanager zorgt voor een goede afstemming en communicatie met de omgeving zodat de leefomstandigheden voor bewoners optimaal zijn en blijven.
Belangrijk zijn Integraal management, helder kunnen communiceren, to the point zijn, een stevige persoonlijkheid zijn, energiek en vlot.
Kandidaten moeten helder kunnen motiveren waarom ze voor COA deze tijdelijke opdracht willen vervullen. 

Resultaatgebied & Activiteiten:
1. Integraal management

 • Is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en de resultaten van de organisatie-eenheid, de onderlinge afstemming tussen verschillende functies op de locatie en/of binnen de eenheid.
 • Draagt zorg voor het opstellen en realiseren van een jaarplan/managementcontract (doelstellingen, activiteiten, personele, financiële en huisvesting consequenties) binnen de gestelde kaders.
 • Is verantwoordelijk voor het managen van de organisatie en uitvoering van taken van de locatiegebonden taken.
 • Legt periodiek verantwoording af aan de Unitmanager over bereikte resultaten en inzet van middelen.
 • Geeft inhoud aan het vastgestelde personeels-, organisatie- en arbo- en veiligheidsbeleid binnen de team(-s) en locatie.
 • Draagt de organisatiecultuur uit, vertoont voorbeeldgedrag en zorgt voor naleving van de integriteitsregels en gedragscode.
 • Ziet toe op de uitvoering van werkzaamheden van ingehuurde diensten.
 • Verdeelt de inzet van mensen en middelen zodanig dat er sprake is van een effectieve en efficiënte bezetting.
 • Voert gesprekken in het kader van de HR-cyclus.
 • Coacht, ondersteunt, motiveert en stimuleert medewerkers, fungeert als eerste aanspreekpunt, signaleert problemen en knelpunten en lost conflicten op.
 • Voert gestructureerd werkoverleg met medewerkers en draagt zorg voor een goede communicatie.
 • Volgt en analyseert relevante landelijke, maatschappelijke en politieke ontwikkelingen.
 • Maakt keuzes voor de uitvoering van de opvang binnen de team(-s) en locatie vanuit de organisatie visie op leidinggeven.

2. Communicatie en netwerken

 • Actief onderhouden en uitbreiden van contacten intern (beleidsafdelingen, collega’s enz.), en extern (gemeenten, ketenpartners, belangengroeperingen, buurtbewoners enz.) zodanig dat het COA goed geïntegreerd is in haar omgeving.
 • Treedt op als vertegenwoordiger van de organisatie in locale externe overlegvormen.
 • Treedt namens het COA op als vertegenwoordiger, bemiddelaar en onderhandelaar in diverse bijeenkomsten.
 • Bouwt en onderhoudt een netwerk met relevante externe partijen.
 • Communiceert en draagt het COA beleid intern en extern uit.

3. Ontwikkelen op inhoud, processen en methoden en technieken

 • Houdt zich op de hoogte van de ontwikkelingen in methoden en technieken in de opvang en begeleiding van asielzoekers.
 • Vertaalt wensen en behoeften naar ontwikkeling van methoden en technieken.
 • Zorgt voor overdracht van kennis, methoden en technieken aan de medewerkers.
 • Adviseert medewerkers in specifieke gevallen over de toepassing van methoden en technieken in de opvang en begeleiding.
 • Evalueert het functioneren van opvang en begeleiding.
 • Doet voorstellen voor verbetering.

Functie eisen

Kennis:

 • Diploma HBO opleiding
 • Kennis van agogische begeleidingsmethoden
 • Bedrijfsmatige kennis
 • Kennis en ervaring op gebied van management en aansturing van medewerkers


Essentiele situaties:

 • Samenwerken met externe partners in complexe situaties
 • Varieteit aan instroom en processen De instroom van asielzoekers is zeer wisselend, verschilt van moment tot moment. 

Competenties:

 • Samenbindend leiderschap
 • Flexibiliteit
 • Omgevingsbewustzijn
 • Organisatiesensitiviteit
 • Ontwikkelen medewerkers
 • Resultaatbewustzijn

Opdracht informatie

Heeft u interesse? Reageer dan z.s.m. doch uiterlijk dinsdag 16 oktober 2018 voor 10.00 uur met uw:

 • CV (inclusief voorletters, woonplaats, geboortedatum) in een Word-document
 • Persoonlijke motivatie waarom u de beste kandidaat bent.
 • Beschikbaarheid en geplande vakanties. Beoogde startdatum zo spoedig mogelijk. 
 • All-in uurtarief (incl. reiskosten, parkeerkosten en verblijf, excl. BTW)
 • Bij gunning is een VOG vereist. Deze kosten zijn voor de kandidaat zelf.

Gerelateerde opdrachten

Voor Projectmanagement