Titel

Informatie analist

Organisatie

MJenV draagt zorg voor de rechtsstaat in Nederland, zodat mensen in vrijheid kunnen samenleven, ongeacht hun levensstijl of opvattingen. MJenV werkt aan een veiliger en rechtvaardiger samenleving door mensen rechtsbescherming te geven en waar nodig in te grijpen in hun leven. Soms is dat een ingrijpende maatregel: we ontzetten ouders uit de ouderlijke macht of sluiten veroordeelden in. Soms worden nieuwe perspectieven geopend: we begeleiden gedetineerden bij hun terugkeer naar de samenleving en ondersteunen slachtoffers. Altijd zijn het ingrepen die alleen MJenV kan en mag doen. Recht raakt mensen. Voor nadere informatie over MJenV wordt verwezen naar: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-justitie-en-veiligheid.


​Over de DT&V

De Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) is sinds 1 januari 2007 belast met de uitvoering van de vreemdelingenwetgeving ter zake vertrek en uitzetting. De DT&V bevordert, organiseert en realiseert het daadwerkelijke vertrek uit Nederland van vreemdelingen zonder verblijfsrecht. Bij het uitvoeren van deze taak staat het stimuleren van het zelfstandige vertrek voorop. Zo nodig bereidt de DT&V het gedwongen vertrek van de vreemdeling uit Nederland voor. De DT&V voert haar taak uit in samenwerking met andere ketenpartners van de overheid die een taak hebben in het vertrekproces. De DT&V regisseert het vertrekproces op operationeel niveau. Taken die wettelijk zijn voorbehouden aan ambtenaren belast met het toezicht of de grensbewaking, worden niet verricht door de DT&V.

Achtergrond opdracht

In deze rol is het jouw taak om te schakelen met gebruikers uit het primaire proces en de verschillende collega’s binnen team BIT. Je analyseert wijzigingsvoorstellen en gebruikerswensen en stelt vragen om het echte probleem achter de vraag boven tafel te krijgen. Je voert zelfstandig, en in overleg met de collega’s van team BIT, onderzoek uit naar de haalbaarheid en impact van de functionele behoefte. Na overleg kom je met een oplossing, die jij vertaalt in een ontwerp. Oplossingen kunnen echter ook buiten IT om gerealiseerd worden, door voorstellen voor procesoptimalisaties te doen. Daarnaast speel jij een rol in het overbrengen van kennis van IT aan de business, door in de vorm van roadshows kort uitleg te geven over verschillende componenten van het systeem. Het is essentieel dat je in korte tijd een relevant netwerk kan opbouwen en dit netwerk onderhoud voor de uitwisseling van kennis.


Achtergrond opdracht

De afdeling Bedrijfsvoering bestaat uit zes teams: Business Information Technology (BIT), Planning & Control (P&C), Regie, Beheer en Analyse (RBA), Communicatie (COM), Huisvesting, Facilitaire dienstverlening & Inkoop (HFI), Personeel, Organisatie en Ontwikkeling (PO&O).


Team BIT is verantwoordelijk voor de informatievoorzieningen binnen de DT&V. De werkzaamheden zijn verdeeld over vijf pijlers;

• Informatiemanagement; analyseren van veranderingsprocessen met uitvoeringsconsequenties voor de informatievoorzieningen.

• ISTV (FAB, TAB, DEV); onderhouden en aanpassen van de primaire proces applicatie van de DT&V. Hieronder vallen functioneel applicatie beheer, technische applicatie beheer en development.

• Business Intelligence; onderhouden en aanpassen van BO, de analyse tool van de DT&V.

• Leveranciersmanagement/Informatiebeveiliging; afstemmen met leveranciers en onderhouden van de relatie. Daarnaast het op orde houden van de IB binnen de DT&V.

• De informatie analist is in de pijler Informatiemanagement werkzaam samen met de strategisch informatiemanager, de Enterprise architect en andere informatie analisten

Functie eisen

Opleiding, Certificaten

 • HBO

Competenties

 • Analytisch vermogen;
 • Communicatief sterk;
 • Vaardig in het maken en geven van (visueel aantrekkelijke) presentaties;
 • In staat om snel een netwerk op te bouwen;
 • In staat om snel nieuwe informatie zich eigen te maken;
 • Oplossingsgericht;
 • Organisatiesensitiviteit;
 • Zelfstandig en gestructureerd kunnen werken;
 • Innovatief en in staat om buiten de gestelde kaders te denken;
 • Ervaring met het modelleren van processen, bij voorbeeld dmv BPMN is een pré;
 • Ervaring met het modelleren van gegevens, bij voorbeeld dmv UML is een pré;

Opdracht informatie

Data interviews: Week 50

Gerelateerde opdrachten

Voor Business Analysis & Process Management