Titel

Functioneel beheerder (NAS)

Organisatie

Defensie beschermt wat ons dierbaar is. Militairen verdedigen Nederland, de (economische) belangen en bevriende landen. Ze komen op voor anderen en ondersteunen bij rampen. Zo draagt Defensie bij aan vrede, vrijheid en veiligheid in de wereld. Kijk op de website van Defensie voor meer informatie hierover. Voor deze klant is een veiligheidsscreening vereist. Deze screening duurt meestal c.a. 3 weken.

Functie eisen

 • Kandidaat heeft minimaal 1 jaar aantoonbaar werkervaring als Beheerder ICT
 • Kandidaat heeft minimaal 1 jaar aantoonbaar werkervaring met (de)centrale opslagsystemen
 • Kandidaat heeft miniaal een MBO niveau 3 of 4 afgerond.

 

Wensen:

 • Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare werkervaring van ondersteunende (beheer)processen in de ICT
 • Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare werkervaring met kwaliteitszorg op het gebied van ICT ondersteuning
 • Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare werkervaring met verschillende projectbesturingsmethodieken (o.a. Scrum, Agile, PrinceII)
 • Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare werkervaring in het Veiligheidsdomein (bijv. Ministerie van Defensie of Ministerie van Justistie en Veiligheid)
 • Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbaar werkervaring met (Synology) Nas en decentrale (standalone) opslag systemen
 • Kandidaat heeft bijvoorkeur aantoonbare werkervaring m.b.t. formeren van testcriteria
 • Kandidaat heeft aantoonbaar kennis van autorisatie en security maatregelen
 • Kandidaat heeft bij voorkeur werkervaring met decentrale opslagsystemen, ICT, Windows clients
 • Kandidaat heeft bij voorkeur werkervaring met koppelingen tussen geautomaiseerde systemen.
 • Kandidaat heeft bij voorkeur werkervaring in het functioneel beheren van de geautomatiseerde systemen die benodigd voor dataverwerking.

Achtergrond opdracht

1. Fungeert als lokaal beheerder van decentrale informatie- en verwerkingssystemen die in gebruik zijn bij KMar door: • Het functioneel beheren van de systeemconfiguraties, met inbegrip van het beheren van versie- en lease- registraties, persoonsautorisaties, wachtwoorden en identificaties
 • Het bewaken van een optimale en ongestoorde functionele werking van de systemen, overeenkomstig de eisen en het daartoe verrichten van eerstelijns onderhoud aan de systemen en het zo nodig inschakelen van in- of externe specialisten of technische beheerders
 • Het beheren en waar nodig bijstellen van de parameters van de informatie- en verwerkingssystemen
 • Het analyseren van de functionele belasting van systemen, het bepalen van wenselijke capaciteits-aanpassingen aan de hand van gebruiksprognoses en het opstellen van plannen om aanpassingen te realiseren
 • Het realiseren en actualiseren van systeem documentaties, procedures en richtlijnen ter ondersteuning van het beheer en het gebruik van de systemen
 • Het toezien op het naleven van voorschriften en richtlijnen en het ondernemen van actie in geval van onregelmatigheden
 • Het deelnemen aan gebruikersoverleg gericht op informatie(behoefte)-uitwisseling, wijzigingsbeheer en wederzijdse terugkoppeling inzake incidentafhandeling


 2. Voert gegevensbeheer werkzaamheden uit door: • Het bewaken dat alle relevante actuele gegevens ten behoeve van de gegevensbestanden op decentrale opslagsystemen KMar tijdig, volledig en in de juiste vorm worden verwerkt en het zo nodig rappelleren, de gebruikers van decentrale opslagsystemen en andere leveranciers van gegevens
 • Het controleren van databestanden en de juiste verwerking daarvan in de informatie- en verwerkingssystemen en het bewaken van de volledigheid, actualiteit, bewaartermijnen, integriteit, betrouwbaarheid, beveiliging en toegankelijkheid van de gegevens
 • Het bewaken van de consistentie in de structuur van de gegevensverzamelingen
 • Het genereren van informatie uit de systemen en dit verwerken in heldere overzichten, grafieken enz.
 • Het verplaatsen van data van decentrale naar centrale opslagsystemen


 3. Adviseert over en ondersteunt gebruikers van decentrale informatie- en verwerkingssystemen door: • Het adviseren van gebruikers van decentrale informatie- en verwerkingssystemen KMar over hoe de systemen gebruikt kunnen worden
 • Het beantwoorden van vragen over het gebruik van informatiesystemen en het ondersteunen bij het oplossen van gebruikersproblemen


 Kandidaat is in staat om licht tilwerk te verrichten, bijvoorbeeld in het geval van installatiewerkzaamheden.  Achtergrond opdracht:De gegevensbeheerder decentrale opslag legt verantwoording af aan het bureauhoofd voor wat betreft de functionele werking van de systemen, de continuïteit en de integriteit van de databestanden. 1. Richtlijnen, procedures, Operationele Instructie KMar, dienstinstructies en regelgevingen van het NP voor wat betreft gegevensbeheer, zijn van belang voor de uitvoering van de werkzaamheden.
 2. De Gegevensbeheerder decentrale zal in samenspraak met de technisch beheerder zorgdragen voor het optimaliseren van de functionele werking van de systemen, het waarborgen van de integriteit van gegevens en bij het oplossen van storingen.


 De gegevensbeheerder heeft i.r.t. bovenstaande taken afstemming met: 1. (interne en externe) eenheden en functionarissen die gegevens aanleveren over de tijdigheid, volledigheid en vorm van aanleveren om daarover af te stemmen
 2. Bureau Kwaliteitszorg Recherche, IV&CIS KMar en JIVC ter afstemming over gegevens en implementatie van de systemen
 3. Gecontracteerde bedrijven over wijzigingen in applicaties en opleidingswensen om informatie uit te wisselen en om af te stemmen
 4. Met bedrijven en (semi)overheidsdiensten over storingsmeldingen en implementatie van nieuwe software om informatie uit te wisselen en af te stemmen. 


 Organisatorische context en cultuur:De werkzaamheden worden verricht binnen het Landelijk Tactisch Commando (LTC) van de Koninklijke Marechaussee.Het LTC heeft tot doel op tactisch niveau uitvoering te geven aan de grenspolitietaak, bewaken & beveiligen en internationale en militaire politietaken. De afdeling Support omvat alle processen en activiteiten die bijdragen aan de uitvoering van de primaire taken van de KMar. Tevens levert de afdeling Support ondersteuning aan het LTC. Support zorgt daarbij voor een gecoördineerde bijdrage vanuit de verschillende disciplines aan alle planfases en de reguliere bedrijfsvoering. De afdeling Support bestaat uit de secties: Personeel & Organisatie, Operationele Personeelszaken, Materieel & Diensten en Informatie Voorziening & Communicatie- en Informatiesystemen.De Sectie IV&CIS Plans adviseert het LTC tevens inzake implementatie van beleid op gebied van informatievoorziening, de decentrale informatievoorziening, bedrijfsvoering architectuur en projectmanagement. Bureau CISOPS onderhoudt een continue communicatie- en informatielijn met de bestuursstaf /CDS/DOPS en de CIS verantwoordelijken bij de overige krijgsmachtdelen voor wat betreft informatiemanagement voor OPCO-, internationale- en missietaken en met ketenpartners en derden over defensievreemde informatievoorziening.  Bijzonderheden / extra toelichting:Voorbehoud 1. De mogelijkheid bestaat dat de kandidaat na verloop van tijd voor vergelijkbare werkzaamheden in een ander project of context wordt ingezet. In beginsel streven wij er naar dat de standplaats in een dergelijk geval niet wijzigt. Voorbehoud 2. Bij meerdere geschikte kandidaten behoudt de dienst zich het recht voor om meerdere gunningen te doen. Dit zal geschieden op basis van de rangorde in de eindbeoordeling. 

Opdracht informatie

Tarief indicatie:€62,50Thuiswerken bespreekbaarInteresse?Stuur ons dan uiterlijk 7 juli 2022, voor 17.00 uur je recente CV + motivatie voor deze rol, samen met je beschikbaarheid/geplande vakanties en je all-in uurtarief excl. BTW.

Mail mij deze opdracht

Gerelateerde opdrachten

Voor IT Management & Support