Titel

Financial Auditor 5fte

Organisatie

De Algemene Rekenkamer is een Hoog College van Staat. De taken van de Algemene Rekenkamer zijn opgenomen in de Grondwet en de Comptabiliteitswet 2016. De Algemene Rekenkamer heeft een zelfstandige en onafhankelijke positie ten opzichte van het kabinet.

De Algemene Rekenkamer onderzoekt of de rijksoverheid publiek geld zinnig, zuinig en zorgvuldig uitgeeft. De wettelijke taak is het controleren van de inkomsten en uitgaven van het Rijk en hierover rapporteert de Algemene Rekenkamer één keer per jaar aan het parlement op Verantwoordingsdag (derde woensdag in mei). Op basis van het oordeel kan het parlement besluiten of zij decharge verlenen aan het kabinet. Daarnaast rapporteert de Algemene Rekenkamer afzonderlijke onderzoeken aan het parlement zodat Kamerleden kunnen bepalen of het beleid van een minister doeltreffend is.

Functie eisen

 • Relevante afgeronde academische opleiding, studeren of afgestudeerd voor registeraccountant (postmaster accountancy) of accountant- administratieconsulent
 • Goede kennis van de planning- en controlcyclus bij de Rijksoverheid
 • Actuele kennis van auditprincipes, onderzoeksmethoden en –technieken en vaardigheid in het toepassen hiervan in standaard- en maatwerkaudits
 • Kennis van de Comptabiliteitswet en daaraan gerelateerde regelgeving, voorschriften en procedures op het gebied van overheidsauditing
 • Kan goed in teamverband samenwerken
 • Kan goed omgaan met tegenstelde belangen
 • Ervaring als auditor bij de Rijksoverheid
 • Ervaring in het bespreken van onderzoeksbevindingen met het management en het presenteren en rapporteren daarvan in zowel vakinhoudelijk juiste als bestuurlijk begrijpelijke termen.
 • Sensitiviteit m.b.t. omgaan met vertrouwelijke informatie
 • Analytisch vermogen

Achtergrond opdracht

Kandidaat voert onder leiding en verantwoordelijkheid van één van de projectleiders van het FA-team de volgende werkzaamheden uit en bespreekt bevindingen met cq. legt bevindingen in conceptrapportages voor aan de projectleider. Projectleider beoordeelt de producten en maakt deze definitief. Producten en werkwijzen van de kandidaat voldoen aan de algemene normen van de Algemene Rekenkamer.


Auditplanningsfase

 •  Heeft aantoonbare kennis van de planning- en controlcyclus bij de rijksoverheid;
 •  Signaleert knelpunten bij de opzet en organisatie van de uit te voeren financial audits.


Uitvoeringfase audits en reviews

 • Voert zelfstandig of in teamverband financial audits en/of reviews van door anderen uitgevoerde audits uit;
 • Beoordeelt de toereikendheid van de controleaanpak van door anderen uitgevoerde audits;
 • Beoordeelt de toereikendheid en bruikbaarheid van de door de organisatie getroffen beheersingsmaatregelen;
 • Evalueert uitgevoerde auditwerkzaamheden van interne auditfunctie, inclusief de IT-componenten daarbij;
 • Stemt af met de projectleider in hoeverre de interne auditwerkzaamheden vaktechnisch verantwoord zijn uitgevoerd.
 • Evalueert of er voldoende en geschikte controle-informatie is verzameld voor uitgevoerde audit (vaststellen dat audit vaktechnisch verantwoord is uitgevoerd).


Rapportage uitkomsten audits

 

 • Stelt conceptrapportages op;
 • Doet aanbevelingen ten aanzien van de toereikendheid van de aangetroffen/ingerichte interne beheersmaatregelen;
 • Presenteert samen met de projectleider de auditresultaten aan het ter zake verantwoordelijke management en de opdrachtgever;
 • Evalueert bevindingen en formuleert oordelen over de financiële informatie in de jaarrekening en/of de niet-financiële informatie.


Nadere toelichting

Producten en werkwijzen van de kandidaat voldoen aan de normen van de Algemene Rekenkamer. Kandidaat is gehouden aan geheimhouding en tekent daartoe een geheimhoudingsverklaring.


Achtergrond opdracht:

De Algemene Rekenkamer (AR)voert jaarlijks het verantwoordingsonderzoek uit op de rijksrekening en de departementale verantwoordingen op grond van de Comptabiliteitswet. Daarbij geeft de AR financiële oordelen af inzake de rechtmatigheid en getrouwheid van de verantwoordingsinformatie. De AR voert de werkzaamheden voor de financiële oordelen uit binnen het FA team. Dit is een team van vaste medewerkers, maar gebruikt daarbij ook externe inhuur voor aanvulling van de capaciteit

Opdracht informatie

Interesse?

Stuur ons dan uiterlijk 14 mei 2021, voor 12.00 uur je recente CV + motivatie voor deze rol, samen met je beschikbaarheid/geplande vakanties en je all-in uurtarief excl. BTW.


De locatie van de uit te voeren werkzaamheden kan i.v.m. COVID-19 afwijken.

Mail mij deze opdracht