Titel

Business Consultant

Organisatie

LET OP! Door de wijze van aansturing gezien de te verrichten werkzaamheden en aanverwante omstandigheden is het niet gewenst dat ZZP’ers worden voorgesteld.


Als wereldwijd opererende organisatie is BZ sterk afhankelijk van een goede informatievoorziening en

bijbehorende IT-dienstverlening. Zeker met de vernieuwingsagenda van BZ, zoals Modernisering Diplomatie, OSagenda en hervorming van het personeelsbeleid, is een betrouwbare digitale informatievoorziening onmisbaar voor de innovatie van de BZ-organisatie. Actuele thema’s op dat gebied zijn: e-dienstverlening, digitalisering van processen en archieven, plaats-, tijd- en apparaat-onafhankelijk werken, digitaal samenwerken, clouddiensten en social media, big data analysis, open data.


Een van de takken van integrale bedrijfsvoering bij BZ is IT-regie. IT-regie is de verantwoordelijkheid van Cluster DBV/IV, dat zorgt voor een goede afstemming tussen de vraag naar en het aanbod van IT-diensten bij het ministerie, op zowel strategisch, tactisch als operationeel niveau. De vraag naar IT-diensten komt voort uit de ontwikkelingen en behoeften van dienstonderdelen en posten. Het aanbod van IT-diensten wordt geleverd door een palet van externe IT-leveranciers, waaronder het rijksbrede SSC-ICT.


Om tot een goede IT-regie te komen werkt DBV/IV veel samen met dienstonderdelen en posten. Voor elke directie/post zijn er contactpersonen en adviseurs beschikbaar. Per BZ-sector fungeert een businessdomeinteam.

Ook participeert DBV/IV actief in interdepartementale verandertrajecten en projecten om vanuit BZ bij te dragen aan het rijksbrede IT-beleid. DBV/IV werkt veel samen met de andere clusters van DBV teneinde een meer integrale bedrijfsvoering voor BZ te bewerkstelligen.


Speerpunten van DBV/IV daarbij zijn:

• optimale bestuurbaarheid van de IT door de top

• adequate ondersteuning van de Chief Information Officer (CIO) van BZ

• professionele I-regie (processen en expertise)

• wendbaarheid en innovatie in de informatievoorziening van BZ

• maximale synergie met andere ministeries

Functie eisen

 • WO Bestuurlijke Informatiekunde
 • Business Information Management Foundation
 • ITSM Foundation; ITIL Foundation
 • ASL2 Foundation
 • Pojectmanagement Foundation; PRINCE2 Foundation
 • MSP Foundation
 • Information Security Foundation based on ISO/IEC 27002

Competenties

 • Organisatiesensitiviteit
 • Overtuigingskracht
 • Oordeelsvorming
 • Netwerken
 • Omgevingsbewustzijn
 • Plannen en organiseren
 • Motiveren
 • Creativiteit

Wensen

 • Kan resultaatgericht handelen.
 • Is in staat om complexe ontwikkelings- en veranderingsprocessen op het gebied van I(CT) te doorgronden en te coördineren.
 • Heeft coachende vaardigheden naar aangesloten collega’s en medewerkers op de verschillende adviesterreinen.
 • Is in staat om het bijbehorende besluitvormingsproces bij implementatie en uitvoering te managen om tot een gedragen voortzetting en uitvoering van het proces te komen.
 • Spreekt de taal van de klant en spreekt de taal van de I-organisatie en kan deze werelden verbinden.

Achtergrond opdracht

De Business Consultant verbindt de vraag naar met het aanbod van I(CT)-diensten en draagt bij aan de realisatie van een vraaggestuurde Iorganisatie.

De Business Consultant slaat de brug tussen de innovatiebehoefte van de klantorganisatie en de realisatie daarvan door de

Directie IDI. De Business Consultant voert complexe, vernieuwende opdrachten uit met strategische componenten op directoraatsniveau.

Hij hanteert daarbij bijvoorbeeld de Plan-Do-Check-Act aanpak en zorgt in de opdrachten voor de koppeling tussen beleid en uitvoering

tussen expertisegroepen en over de clusters heen. Hij adviseert directies van BZ door het formuleren van een integrale visie op de

vormgeving en inrichting van de informatievoorziening en ICT. Na vaststelling van de visie draagt hij deze verder uit binnen het directoraat

c.q. departement. Het gaat daarbij om het op grond van feiten en resultaten aangeven van richtingbepalende keuzealternatieven en

mogelijke scenario's, waarbij rekening dient te worden gehouden met onbekende/moeilijk in te schatten factoren en het doen van

voorstellen tot continuering of bijstelling van beleidsdoelstellingen.

Hij/zij:

 • geeft inhoudelijke richting aan informatiemanagement bij de klant en ondersteunt deze bij zijn vraagarticulatie. Hij/zij betrekt daar alle nodige disciplines van de Directie IDI bij zodat de klantvraag – voor korte en lange termijn - naar nieuwe diensten en functionaliteit op het gebied van de informatieverwerking optimaal kan worden gerealiseerd
 • adviseert de klant proactief ten aanzien van relevante ontwikkelingen voor de business. Doet dit op basis van zijn kennis van de primaire
 • processen van de klant
 • stimuleert proactief handelen door de Directie IDI, gericht op het invullen van de strategische en tactische klantvraag
 • geeft functioneel sturing aan een of meerdere businessdomeinteams. Hoewel zijn/haar focus en directe betrokkenheid ligt op innovatie en
 • heeft hij/zij een totaaloverzicht over alles wat op I(CT)-gebied speelt voor de betreffende klant/domein. Hij is de tactisch/strategische
 • gesprekspartner van de klant en vormt een tandem met de servicemanager: samen vertegenwoordigen zij de belangen van de klant binnen de Directie IDI en zien toe op adequate levering
 • analyseert vragen en problemen waarvoor de klantorganisatie zich gesteld ziet en waar I(CT)-oplossingen voor ingezet kunnen worden.
 • Doet dit vanuit kennis van de business en een breed bedrijfsvoeringsperspectief en adviseert de klant over mogelijke oplossingsrichtingen
 • geeft oplossingsrichtingen waarmee een vertaling wordt gemaakt voor de interne/ externe leveranciers c.q. organiseert dat dit gebeurt en houdt de regie
 • sluit vroegtijdig aan wanneer initiatieven worden gestart die een impact hebben op de I(CT)-voorzieningen.
 • Analyseert veranderingsvragen van de klant en maakt het programma van eisen consistent voor de specificatie van de (functionaliteit van de) I(CT).
 • Brengt de business requirements in kaart en vertaalt deze naar impact analyses voor processen en I(CT)-toepassingen
 • zet de impact analyses om in business cases, om daarmee de aanzet te geven tot het starten van projecten
 • neemt regelmatig deel aan de uitvoering van deze projecten in nauwe samenwerking met de projectleiders, architecten, functioneel beheerders en informatie-analisten

Achtergrond opdracht

Cluster Advies & Integratie (AI) van de Directie Informatievoorziening & Digitale Innovatie (IDI). De business consultant wordt hiërarchisch

aangestuurd door het Clusterhoofd AI.De business consultant legt verantwoording af aan het Clusterhoofd Strategie & Portfolio over de

inhoud van de bijdragen aan de strategie en de advisering aan de directies en posten van BZ. De business consultant neemt beslissingen bij

het aangeven van richtingbepalende keuzealternatieven en mogelijke scenario’s. Hij/zij doet dit als vertegenwoordiger van de Directie IDI

op basis van gedegen vakkennis in het overleg met directies en management binnen BZ door het uitdragen en verdedigen van een

integrale visie op de vormgeving en inrichting van primaire processen.

De Business Consultant kan, in overleg met het managementteam, namens Directie IDI deelnemen in de stuurgroepen en beschikt daartoe

over voldoende mandaat om toezeggingen te doen over inzet van mensen en middelen in projecten (voor één Directie).

De Business Consultant onderhoudt contacten op directieniveau binnen de BZ organisatie om hun behoeften, eisen en wensen ten aanzien

van informatievoorziening en ICT te inventariseren en te vertalen naar concrete functionele eisen en functionaliteiten. Ook onderhoudt hij

contacten binnen de Directie IDI om te inventariseren en te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om proactief te kunnen handelen.

De business consultant werkt nauw samen met onder meer de domeinarchitecten, de adviseurs Strategie & Innovatie, de Service level

managers, de Service integratie managers, de Projectmanagers, de Portfoliomanagers en Contractmanagers.


De Business Consultant heeft kennis van de klant en de Contractmanager heeft kennis van de leveranciers en het aanbod en samen

overzien zij de ‘leveringen’ op korte en langere termijn. De portfoliomanagers zijn nauw betrokken bij de klant/domeinteams en fungeren

als een spin-in-het-web om te anticiperen met diensten en projectinitiatie / het leggen van verbindingen zodat de businessdomeinteams

effectief kunnen zijn.

De business consultant kan deelnemen in stuurgroepen.

Opdracht informatie

Interesse?

Stuur ons dan uiterlijk 07 mei 2021, voor 08.00 uur je recente CV + motivatie voor deze rol, samen met je beschikbaarheid/geplande vakanties en je all-in uurtarief excl. BTW.


De locatie van de uit te voeren werkzaamheden kan i.v.m. COVID-19 afwijken.

De werkzaamheden kunnen eventueel vanuit huis worden uitgevoerd.

Mail mij deze opdracht

Gerelateerde opdrachten

Voor Business Analysis & Process Management